LKVIA SVV Taryboje

2017 m. į Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybą (toliau – SVV Taryba) įstojo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA), kurią atstovauja prezidentas, prof. dr. Dalius Serafinas.

2017 m. gruodžio 12 d., Ūkio ministerijoje įvyko ataskaitinis rinkiminis SVV Tarybos posėdis, kuriame jos pirmininke perrinkta Dalia Matukienė. Per posėdį taip pat pristatyta SVV Tarybos metinė ataskaita, apibendrinti per ataskaitinius 2017 metus nuveikti darbai.

Per Tarybos posėdį pristatytoje 2017 metų ataskaitoje pažymima, kad per ataskaitinį laikotarpį vyko 11 Tarybos valdybos posėdžių. Svarstyti smulkiajam ir vidutiniam verslui aktualūs klausimai, įvairioms institucijoms parašyti 74 raštai, pateikta pastabų ir pasiūlymų dėl 27 įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų.

Taryba teikė pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymų pakeitimo ir papildymo projektų.

Taryba taip pat inicijavo Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymų pataisas, prisidėjo rengiant Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projektą, pateikė pastabų ir pasiūlymų dėl Lietuvos regioninės politikos gairių tobulinimo, mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo, taip pat organizavo susitikimą su Lietuvos banko vadovais dėl bankų teikiamų paslaugų verslo subjektams.

Taryba – visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemas. Taryba nagrinėja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimus, teikia Vyriausybei ir už SVV plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, vertina smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas.

Prie Tarybos veiklos dalyvaudamos atviruose jos posėdžiuose gali prisidėti įvairios SVV interesams atstovaujančios organizacijos. Tarybos nariai taip pat dalyvauja ir įvairių darbo grupių veikloje.